Ðóññêèå òðàäèöèè

Àëüìàíàõ ðóññêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû

 Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà arrow Ïåñíè (òåêñòû) arrow Ðàçðîäèìàÿ ìîÿ ñòîðîíêà
Ãëàâíîå ìåíþ
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà
Íîâîñòè
Êóëüòóðà
Êàçà÷åñòâî
Ñîáûòèÿ
Ïîëåìèêà
Ýòíîëîãèÿ
Ýòíîìóçûêîëîãèÿ
Ïåñíè (òåêñòû)
×àñòóøêè
Àíñàìáëè
Ôåñòèâàëè
Îðãàíèçàöèè
Èìåíîñëîâ
Êíèãè (òåêñòû)
Ðàññêàçû
Íàðîäíûå ïüåñû
Ñêàçêè
Ïîýçèÿ
Ïàìôëåòû
Ïåðñîíàëèè
Öåëèòåëüñòâî
Ôîòîãàëåðåÿ
Ôîòî àíñàìáëåé
---===---
Ïðèñëàòü íîâîñòü
Àðõèâ íîâîñòåé
Ïîèñê ïî ñàéòó
Êàðòà ñàéòà
Êîíòàêòû
Ñàìîîáðàçîâàíèå
Ãîñòåâàÿ êíèãà
Àâòîðèçàöèÿ
Ðàçðîäèìàÿ ìîÿ ñòîðîíêà

Îòïðàâèòü íà e-mail
Îé, äà ðàçðîäèìàÿ ìîÿ ñòîðîíêà
Îé, äà ðàçðîäèìàÿ ìîÿ, ìîÿ äà ñòîðî…, îé, ñòîðîíêà.
Îé, äà íå óâèæó áîëüøå òåáå ÿ.
Îé, äà íå óâèæó, ãîëîñ íå óñëûøó,
Îé, äà çûê, äà íà çîðüêå, äà â ñàäó ñîëîâüÿ.
Îé, çûê íà çîðüêå â ñàäó ñîëîâüÿ.
Îé, äà åäó, åäó ïî ÷èñòîìó ïîëþ.
Îé, äà ñåðäöå ÷óâñòâóåò îíà âî ìíå.
Îé, äà, ñåðäöå ÷óâñòâóåò îíà âî ìíå.
Îé, äà íå âåðíóòüñÿ ìíå ìëàäöó íàçàä.
Îé, íå âåðíóòüñÿ ìíå ìëàäöó íàçàä.
Îé, äà ëåòèò ïóëÿ, îíà ñâèíöîâàÿ,
Îé, äà ïðîíçèëà îíà ãðóäü ìîþ.
Îé, äà ïðîíçèëà îíà ãðóäü ìîþ.
Îé, äà ÿ óïàë ñâîìó êîíþ íà øåþ.
Îé, äà âñþ ãðèâó êðîâüþ ÿ îáëèë.
Îé, âñþ ãðèâó êðîâüþ ÿ îáëèë.
Îé, äà ðàçðîäèìàÿ ìîÿ, ìîÿ, äà ìàìà… ìàìàøà,
Îé, äà íå ïå÷àëüñè à òû îáî ìíå.
Îé, äà âåäü íå âñå äðóçüÿ ìîè, äà òîâàðèùè,
Îé, äà ïîãèáàþòü îíè íà âîéíå.
 
< Ïðåä.   Ñëåä. >

---===---Âñå ïðàâà ïðèíàäëåæàò èõ îáëàäàòåëÿì. Îñòàëüíûå - © Ðóññêèå òðàäèöèè - Àëüìàíàõ ðóññêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû 2002 - 2012
Rambler's Top100 ßíäåêñ.Ìåòðèêà
ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ