Ðóññêèå òðàäèöèè

Àëüìàíàõ ðóññêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû

 Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà arrow Ïåñíè (òåêñòû) arrow Íàïëûâàëà ÷îðíà õìàðà
Ãëàâíîå ìåíþ
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà
Íîâîñòè
Êóëüòóðà
Êàçà÷åñòâî
Ñîáûòèÿ
Ïîëåìèêà
Ýòíîëîãèÿ
Ýòíîìóçûêîëîãèÿ
Ïåñíè (òåêñòû)
×àñòóøêè
Àíñàìáëè
Ôåñòèâàëè
Îðãàíèçàöèè
Èìåíîñëîâ
Êíèãè (òåêñòû)
Ðàññêàçû
Íàðîäíûå ïüåñû
Ñêàçêè
Ïîýçèÿ
Ïàìôëåòû
Ïåðñîíàëèè
Öåëèòåëüñòâî
Ôîòîãàëåðåÿ
Ôîòî àíñàìáëåé
---===---
Ïðèñëàòü íîâîñòü
Àðõèâ íîâîñòåé
Ïîèñê ïî ñàéòó
Êàðòà ñàéòà
Êîíòàêòû
Ñàìîîáðàçîâàíèå
Ãîñòåâàÿ êíèãà
Àâòîðèçàöèÿ
Íàïëûâàëà ÷îðíà õìàðà

Îòïðàâèòü íà e-mail

Îé, íàïëûâàëà òà ÷îðíà õìàðà,
Ñòàâ äîù íàêðàïàòü.
Îé, òàì ç³áðàëàñü á³äíà ãîëîòà
Äî êîð÷ìû ãóëÿòü.

Ïûëû ìû âîäêó, ïûëû íàëûâêó,
Ùå é ìû áóäýì ïûòü.
À õòî ç íàñ, áðàòö³, áóäý ñìèÿòüñÿ,
Òîãî áóäýì áûòü.

Ñýäûòü òà äóêà, ÿê çëà ãàäþêà,
Çîñì³õàýòüñÿ.
Îé íà ùî, íà ùî á³äíà ãîëîòà
Íàïûâàåòüñÿ?

Âîíà íý âáðàëà, çàãîðþâàëà,
Òîé çàãóëÿëà,
Âîíà íý âêðàëà, çàãîðþâàëà,
Òîé çàãóëÿëà.

Âèçüìèì òó äóêó, çà ÷óá, çà ðóêó,
Òðýò³é â øèþ á'å.
Îé, íý éäè òóäà, âðèäíà ïàñêóäà,
Äý ãîëîòà ï'å.

Ñëàâà êàçà÷üÿ, äîëÿ ñîáà÷üÿ,
Ãàé äà èç øèíêà.
Íåõàé ñïèçíàå, áèñîâà ñèëà,
Øàáëþ êàçàêà.

Ìîëèì ìû Áîãà, –
Äàðóé óäà÷ó, ïîìîãè â áîþ, –
×òîá íå ñëîæèòü íàì â äàëüíåé äîðîãå
Ãîëîâó ñâîþ.

Îé, íàïëûâàëà òà ÷îðíà õìàðà,
Ñòàâ äîù íàêðàïàòü.
Áëàãîñëîâè íàñ, ïàí àòàìàíå,
Ïîïûòü, ïîãóëÿòü.
_______________
Äâå ïîñëåäíèå ñòðî÷êè êóïëåòîâ ïîâòîðÿþòñÿ.
Õìàðà – òó÷à.
Ãîëîòà – ãîëûòüáà.
Äóêà – áîãà÷.

 
< Ïðåä.   Ñëåä. >

---===---Âñå ïðàâà ïðèíàäëåæàò èõ îáëàäàòåëÿì. Îñòàëüíûå - © Ðóññêèå òðàäèöèè - Àëüìàíàõ ðóññêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû 2002 - 2012
Rambler's Top100 ßíäåêñ.Ìåòðèêà
ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ