Ðóññêèå òðàäèöèè

Àëüìàíàõ ðóññêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû

 Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà arrow Ïåñíè (òåêñòû) arrow Äà â ñàäó äåðåâî öâåò¸ò
Ãëàâíîå ìåíþ
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà
Íîâîñòè
Êóëüòóðà
Êàçà÷åñòâî
Ñîáûòèÿ
Ïîëåìèêà
Ýòíîëîãèÿ
Ýòíîìóçûêîëîãèÿ
Ïåñíè (òåêñòû)
×àñòóøêè
Àíñàìáëè
Ôåñòèâàëè
Îðãàíèçàöèè
Èìåíîñëîâ
Êíèãè (òåêñòû)
Ðàññêàçû
Íàðîäíûå ïüåñû
Ñêàçêè
Ïîýçèÿ
Ïàìôëåòû
Ïåðñîíàëèè
Öåëèòåëüñòâî
Ôîòîãàëåðåÿ
Ôîòî àíñàìáëåé
---===---
Ïðèñëàòü íîâîñòü
Àðõèâ íîâîñòåé
Ïîèñê ïî ñàéòó
Êàðòà ñàéòà
Êîíòàêòû
Ñàìîîáðàçîâàíèå
Ãîñòåâàÿ êíèãà
Àâòîðèçàöèÿ
Äà â ñàäó äåðåâî öâåò¸ò

Îòïðàâèòü íà e-mail

Äà â ñàäó äåðåâî öâåò¸ò,
Äà êàçàê âî ïîõîä èä¸ò.

Ïðèïåâ:
Ðàç, äâà, ãîðå – íå áåäà,
Äà êàçàê âî ïîõîä èä¸ò,*

Äà êàçàê âî ïîõîä èä¸ò,
Äà çà íèì äåâêà ñëåçû ëü¸ò.

Ïðèïåâ:
Ðàç, äâà, ãîðå – íå áåäà,
Äà çà íèì äåâêà ñëåçû ëü¸ò.

Äà íå ïëà÷ü, äåâêà, íå ðûäàé,
Äà êàðè î÷è íå ñòèðàé.

Ïðèïåâ:
Ðàç, äâà, ãîðå – íå áåäà,
Äà êàðè î÷è íå ñòèðàé.

Äà òîãäà äåâêà çàïëà÷èøü
Äà êàê âî ñòðîþ ïîáà÷èøü.

Ïðèïåâ:
Ðàç, äâà, ãîðå – íå áåäà,
Äà êàê âî ñòðîþ ïîáà÷èøü.

Äà êàê âî ñòðîþ, âî ñòðîþ
Äà íà âîðîíåíüêîì êîíå.

Ïðèïåâ:
Ðàç, äâà, ãîðå – íå áåäà,
Äà íà âîðîíåíüêîì êîíå.

Ïðèïåâ.
Äà íà âîðîíåíüêîì êîíå
Äà íà êàçà÷üåì íà ñåäëå.

Ïðèïåâ.
Ðàç, äâà, ãîðå – íå áåäà,
Äà íà êàçà÷üåì íà ñåäëå.


* Ïðèïåâ èäåò ñ ïîâòîðîì.

 
< Ïðåä.   Ñëåä. >

---===---Âñå ïðàâà ïðèíàäëåæàò èõ îáëàäàòåëÿì. Îñòàëüíûå - © Ðóññêèå òðàäèöèè - Àëüìàíàõ ðóññêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû 2002 - 2012
Rambler's Top100 ßíäåêñ.Ìåòðèêà
ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ