Ðóññêèå òðàäèöèè

Àëüìàíàõ ðóññêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû

Ãëàâíîå ìåíþ
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà
Íîâîñòè
Êóëüòóðà
Êàçà÷åñòâî
Ñîáûòèÿ
Ïîëåìèêà
Ýòíîëîãèÿ
Ýòíîìóçûêîëîãèÿ
Ïåñíè (òåêñòû)
×àñòóøêè
Àíñàìáëè
Ôåñòèâàëè
Îðãàíèçàöèè
Èìåíîñëîâ
Êíèãè (òåêñòû)
Ðàññêàçû
Íàðîäíûå ïüåñû
Ñêàçêè
Ïîýçèÿ
Ïàìôëåòû
Ïåðñîíàëèè
Öåëèòåëüñòâî
Ôîòîãàëåðåÿ
Ôîòî àíñàìáëåé
---===---
Ïðèñëàòü íîâîñòü
Àðõèâ íîâîñòåé
Ïîèñê ïî ñàéòó
Êàðòà ñàéòà
Êîíòàêòû
Ñàìîîáðàçîâàíèå
Ãîñòåâàÿ êíèãà
Àâòîðèçàöèÿ
Îé, äà íå èç òó÷óøêè

Îòïðàâèòü íà e-mail

Îé, äà íå èç òó÷óøêè, äà,
Âåòåðî÷êè îíè, âîò îíè äóþò.
Îé, äà íå äóáðîâóøêà âî ïîëå øóìèò,
Îé, äà íå äóáðîâóøêà âî ïîëå øóìèò.

Îé, äà ÷òî íè ñèçûå, äà îðëû
Îðëû, âîò îíè âüþòñÿ
Îé, ïî íàä íåáåñüþ îíè ëåòó÷è,
Îé, ïî íàä íåáåñüþ îíè ëåòó÷è.

Àé, ÷òî íè ñåðûå,
Ãóñþøêè îíè ãàãà…, îé, ãàãà÷óò,
Îé, ïî íàä áåðåæêîì ãóñè îíè ñèäþ÷è,
Îé, ïî íàä áåðåæêîì ãóñè îíè ñèäþ÷è.

Àé, ÷òî ðàñïëàêàëèñü,
Ãðåáåíñêè îíè êàçà…, îé, êàçà÷åíüêè,
Îé, ïåðåä ãðîçíûì öàðåì, îíè ñòîþ÷è,
Îé, ïåðåä ãðîçíûì öàðåì, îíè ñòîþ÷è.

 – «Îé, äà óæ áû áàòþøêà, äà
Òû íàø öàðü – òû íàø Íàäå…, îé, íàä¸æà,
Îé, äà ïðàâîñëàâíûé, òû íàø ãîñóäàðü,
Îé, äà ïðàâîñëàâíûé, òû íàø ãîñóäàðü.»

Îé, äà êàê áûâàëû÷à, äà,
Öàðü òû íàø öàðü – íàø Íà丅, îé, íàä¸æà
Ýõ, ìíîãî æàëîâàë, ìíîãî äàðèâàë,
Ýõ, ìíîãî æàëîâàë, ìíîãî äàðèâàë.

Îé, äà, à òåïåðå÷à, öàðü òû íàø, íàäåæà,
Òîëüêî æàëóåøü êíÿçåé, äà áîÿð.

Îé, äà ïîæàëóþ, ãðåáåíñêè ìîè êàçàêè, îé êàçà÷åíüêè,
Îé, äà áûñòðûì Òåðåêîì, ñî ïðèòîêàìè.

Ñî ïðèòîêàìè,
Îé, äà äî ñàìîãî ñèíÿ-ìîðÿ,
Äî Õâàëûíñêîãî.

 
< Ïðåä.   Ñëåä. >

---===---Âñå ïðàâà ïðèíàäëåæàò èõ îáëàäàòåëÿì. Îñòàëüíûå - © Ðóññêèå òðàäèöèè - Àëüìàíàõ ðóññêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû 2002 - 2012
Rambler's Top100 ßíäåêñ.Ìåòðèêà
ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ