Русские традиции - Альманах русской традиционной культуры

Статьи по этнологии

«Прасiце, i ен дапамагае...» Культ св. Николая по современным белорусским свидетельствам

вкл. . Опубликовано в Этнология Просмотров: 5309

Содержание материала

Так будзь жэ ты рукавадзіцель
На нашам жызненам пуці,
Ад злых урагоў, святой храніцель,
Аберагі і зашчыці.

Я веру, што твае маленне
Нас у напасці падкрыпіт,
Пашлёт святое ізбаўленне,
Печаль і скорбі аблегчыт.

Тваім прыдстацельствам хранімы
Я ў мір душою пабряду,
І сілай злой непабідзімы
Угодны буду я Хрысту.

О, Чудатворац і Свяціцель,
Будзь на нябеснай старане
Заступнік наш і Пакравіцель,
Малісь, Хрыстос, малісь па мне.

Ен эту малітву прачытаў, і “адкуль ні вазьмісь, на лодке падплыў. Я на лодку сеў і выплыў. Астальныя ўсе утанулі”. І патом ен са слязамі вярнуўся і жыне ў ногі кланяўся. От ж-цы д. Радуга Ветковского р. Шкрабовой Нины Николаевны, 1958 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Т. 6. л. 18.

59. Мой муж работал инспектарам у “Энергасбыте”, у Гомели. Я тут жила, а у ево там маленькая была комнатка, у Гомели, вот, такая маленькая, толька коечка стаяла адна. Там негде была нам с семьёй жить. Так, я жила, у Ветке, а он там. И о большую долю как инспектар ездил па раёнах. И, вот, перед Новым Годам, уже надумался, он пад Новый Год, тридцать первага, именинник, он надумался дамой ехать. А тада маста ещё не была. Па льду хадили. А лёд, такая зима была, не дужа марозная, так слабы был лёд. И, там, у адном месте, ехал мужчина, и праламился ево конь и пашёл пад лёд с калёсами, а он выпрыгнул, сам, хазяин. И, вот, ана у нас “паламья” называлась, на нач иё трошки замарозила, но он жэ не знал, мой муж, што у эту паламью ускочить. И, вот, он, када лёд стал перехадить, папал у эту паламью.И там барахтался он, барахтался, и Бога этага Николу давай прасить, што “Госпади, памаги дабратца мне да дому.У меня ж девачка маленькая, а Вале было годика три, и, вот, гаварить: “Слышу, хто-та меня как падталкивает у ваде пад ноги. И стал я карабкацца, так, так, берег, на берег – и на лёд кое-как выкарабкался. Но сил у меня не было, и я упал на лёд и лежал, пака не атлежылся. А марозчик был, и на им пальто было бобрикавае, длиннае, зимнее, пугавки такие бальшие были, он зашпилен плотна был, а када, уже, пришёл дамой, на им эта все замёрзла. Брат ево жил с нами, так мы разразали пугавки, сапаги на ем были керзавые, сапаги разразали, галянищи, штоб асвабадить. Ево передели, я ево чаем крэпким напаила, и на печь, штоб выгрелся. А тада мне падсказали, ему нада сделать пунш – водки и крепкава чаю – и усё умесце эта, и штоб он папил раза три. Я сделала, и, слава Богу, усё прашло. Ну, Никола, гаварить, ему памог. “Он мне памог с вады этай выкарабкатца с речки. Как падталкнула меня на берег”.Всё же он памагаеть. Эта ж у той паламьи утапился конь с калёсами, ана трошки была замарожена, и он мог барахтатца, а Сож у нас глыбоки усегда был, тада хадили параходы, эта он сечас амелел, ерунда, а тада глыбоки был. А эта ж ночь, позна, часов девять. Он мог карабкатца, да пад лед папасть, не выплыть, валной бы гнала. И усё. А так он карабкался, и Бога прасил. И Бог памог.От ж-цы Ветки Луневой Ирины Яколевны, 1930 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Т. 49. Л. 63. с.

60. Мой бацька быў дубовікам на плытах. Плыты ганяў. Гоніць плыты, а яму наперадзі загарады — не прапусківаюць. Бацька мой за тапор, рассёк этыя загарады, прапусціў свае плыты. І што вы думаеце? Толькі бацька ўзойдзе на свой плыт, так, бух! у ваду. Узойдзе на свой плыт, яму шост пададуць, выцягнуць, прыдзе, перадзенецца. Толькі на свой плыт зойдзе, зноў — бух! у ваду. І за трэццім разам яшчэ ўпаў, і ў вадзе яму паказалася вікона — Мікалай, у вадзе. Бацьку за трэццім разам выцягнулі, і ён абракнуўся: “Святы Мікалай, спасі міне”. Прыехаў і купіў вікону бальшэннаю — Мікалая. От п-ки из д. Старые Громыки Ветковского р. Громыко Татьяны Степановны, 1906 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2005 г. в Добруше. Т. 7. Л. 5.

61. Сціх такі. Очэнь красівы. Аж мароз па шкуры, як пяём мы ў цэркві. Свяціцелю Міколу. А, вот, які ж ён Спасыцэль. Раньшы ў нас ездзілі мужыкі ў Амерыку. Дак, ехаў адзін мужык, дак матка і кажа: “Маліся Богу і прасі свяціцеля Мікалая”. А эта ж моря. Яны ехалі сорак сутак да Амерыкі. Патом што-та загарэўся карабель. Дак, падалі мужыкі, в обшчэм падалі і тапіліся. Каторых спасацелі забіралі, а каторых спасацелей не было, дак падалі ў воду. Адзін наш, неглюбскі, астаўся, і сеў, і кажа: “Згарю, так і згарю”. Сеў там дзе-та ў крайку. “І я, — гаворя, — уродзе, як заснуў. І падходзя ка мне, — гаворя, — і кажа: “Маладой чалавек, уставай! Прышоў спасацель”. — “Я, — гаворя, — луп вачамы: “Да хто ты?” А ён усё прасіў: “Свяціцель Вотчэ Мікола”. — “А я, — гаворя, — тэй, што ты прасіў: “Свяціцель Вотчэ Мікола”. І астаўся жывы. Адзін астаўся на караблі. Усі, ўжэ, карабель жы гарыць. І яго спасацель забраў. І ён іспасся. Дзвенаццаць гадоў ён быў у Амерыцы. От ж-цы д. Неглюбка Ветковского р. Демчихиной Ефросиньи Ивановны, 1925 г. р. зап. Лопатин Г. И. в 2005 г. Т. 105. Л. 92

УСМИРЕНИЕ БУРИ

62. Сталі дровы рэзаць. Насунула такую хмару! Пасыпаў такі снег! Не відна-не! Я: “Госпадзі”, – гавару. Пашла памалілася. Пакуль я сабралася ў магазін іцці, вот так ярка стала! Сонца! Зимой. Я думаю, усё ўрэмя ў галаве тое сядзіць: Памог мне святы Отчэ Мікалай Угоднічэк”. І дарэзалі тыя дровы, і панасілі, і паскладалі. От ж-цы д. Присно Ветковского р. Ткачевой Лидии Васильевны, 1929 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Т. 5. Л. 37.

63. Эта была у 1953 гаду. Бура такая страшная была, што выйці нельзя было. Такі град сыпаў, біла дзерэўя, ламала усё. І вот – я шчэ малая была – чую, адзін дзяздзька…ці й та людзі гаворуць: так падняла ваду у етым нашым Сажэ, што дно было відна! Вот выхваціла так. Так ён, гавора, шапку выхваціў, стаў на калены да гавора: “Святы Чудатворэц Мікалай, Божы Угоднічэк, спасі нас, мы ж пагібаем”. І, гавора, эта ўсё закрылася, заціхла. Мы спакойна пераплылі і перайшлі чэраз Сож. На пароме плавалі. Еты мужчына на пароме сядзеў, а відна, знаіш, як страшна, дай-ка вырваць ваду і дно відна. Гавора, так ваду падняло, што і наш паром, і ваду –— закінула б усё. А ён сазволіў зняць шапку, скінуў і папрасіў Чудатворца. Усё сціхла і супакоілась, і прайшло. От ж-цы д. Поколюбичи Гомельского р. Литвиновой Тамары Васильевны, 1938 г. р., зап. Романова Л. Д. в 2002 г. Т. 98. Л. 55-54.

ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

64. Мікола, штоб пуць была свабодная, штоб была счаслівая. Ё ж малітва такая:

Ангел наўстрэчу,
Хрыстос уперадзі,
Святы Мікола, пуць асвяці,
Божая Маць Багародзіца, нам памажы,
Госпадзі Божа, з намі ідзі,
Мы за табой,
А ты ўперадзі.

От ж-цы д. Селянин Добрушского р. Антоненко Екатерины Лаврентьевны, 1925 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Архив автора.

65. Як у дарогу едзіш:

Ангел на дарозе,
Гасподзь на пуці,
Мікалай свяціцель
Дарогу свяці.

Маць Прачыстая ідзі ўперадзі,
Усіх здаровых, вяселых дамоў вазўраці.

Дажы бяруць і ў машыны, і у аўтобус. Я свайму сыну купіла. От ж-цы д. Яново Ветковского р. Тимошенко Тамары Алексеевны, 1942 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2004 г. Т. 100. Л. 9

66. Ё святы Мікола. Яго просяць пра ўсё, патаму шта ён — Чудатворац. Ён чуды сатвараў. Во, раскажу. Вот, тут дзірэўня, сем кіламетраў. Ета, тут, радам. Мая цётка Надзя жыла за дзядзькам маім. У ніх былі два браты — Цімохі, у Васільіўкі. Калісь якую фуру накладаюць., два вазы, вазілі прадаваць. Тады ж на конях вазілі — не на машынах. Ну, і паехалі яны прадаваць. Што яны, там, прадавалі? Ну, і заблудзілі ў лесе. І заехалі к бандзітам. І калі яны, ужэ, вашлі, і папрасіліся на нач, ім скоранька раскрылі, яны параспрагалі, у іх, можа, пяць, ці сколькі, падвод была. Ну, адзін, еты самы Цімох, вельмі вераваў у Бога., ён і гавора, “што папалі мы самі ў рукі к бандзітам. Ніхто не лажыцеся. Давайце маліцца, прасіць Міколу”. Ну, яны ўсе сталі на каленкі — маліліся. І, вот, едзя абоз. Етыя вазы тарабаняць. Як да двара даехалі, крычаць: “Цімох! Скарэй збірайся! Паедзем!” Да етага, як яны ўвайшлі, адін увайшоў паглядзеў, другі, трэцці… “Ну, усё, — кажа, — папалі ў бяду, самі прыехалі”. І яны скарэй давай запрагаць і ехаць. А крычаць наперадзі, крычаць: “Едзімця ўмесці!” Выехалі. А адзін сказаў, можа, той, хто быў у іх глаўны: “Хто з вас счаслівы, што вы самі пріехалі і самі ўехалі?” Так ён апавяшчаў Міколу два разы ў год: дваццаць утарога мая — ета мошчы яго…перанясенне машчэй, і ўвосень, дваццаць утарога дзекабря, дзелаў абед, трапезу. Абяшчаў: “Колькі буду жыць, столькі буду дзелаць абед”. Ну, ета гатуецца, ну, якая там скудная была вячэра: кашы навараць, баршча, хлеба. Ета ўжэ даўно. І ён, пакуль не ўмер… Вот так Мікола чуда і сатварыў. От ж-цы д. Красная Буда Добрушского р. (?) Марии Яколевны, 1930 г. р., зап. Лопатин Г. И., Романова Л. Д. в 2001 г. Т. 76. Л. 45.

67. Эта ищо дедушка расказывал. А патом мне расказывал атец. Сечас ани “чалночники” называютца, а раньшэ были — “каробушники” назывались. Хадили па деревнях, тавар привазили ўсяки. Эта даўно была, можа, сто лет назад, И, вот, адин каробушник эты шёл, раньшэ были пастаялыя двары ў лесах, на хутарах, хутара раньшэ были, па четыре хаты, па шесть, па аднаму стаяли домики. Ну, он спазнился, зашёл в этый домик, постучал, ему аткрыли, заходить и гаворить: “Мне нада на нач”. Хазяйка иво правяла у дом: “Ну, начуйте, пажалуста”. Указала ему комнату: “Раздевайтесь и будете начевать”. И он разделся. И, вот уже пад двенадцать часоў уремя идёть. Мальчик ихни не спить, такой, гадоў шесть, мальчик. Забегаить к иму у комнату и гаварить: “Дяденька, дайте баранак! Я вам што-та скажу”. С ним были прадукты. Он дастаеть, даеть мальчику баранак, он и гаварить: “Папка ножик точить, ноччу вас зарежить”. Ён испугался: “Лес. Адин домик. Некаму не крычать, ни жалаватца. Што делать?” Раньше у дарогу брали иконки, маленькие, литые, и там был Никола Угодник. Ани ж и теперь есть, маленькие, медные. Ён из кармана дастаеть и начинаеть малитца Николу и паўтаряеть: “Святы Никола Угодник, памаги мне с этага двара выбратца. Вынеси меня Гасподней Силай с этага двара!”. И, вот, скольки раз эта паўтарыл, а ужэ двенадцать часоў прабили, счас слышна, как тройка каней падъезжает к дому, топат такой звучны. Падъехали и кричать па фамилии: “Такой-та у вас начуеть? Выхади на улицу!” Ён вышал, нима ни лашадей, никаво нима. Ён думаеть: “Што мне сон снился? Я ж ищо не спал. Причудилась”. А иво Бог вынес, Никола Угодник. Ён прасил, ён и вынес. Так саздал иму, што и топат каней, и звук. И он как махнул лесам, сперепугу, што уже не начевал нидзе. Дабирался, куда иму нада, на базар. Абычна мужики не верать. Но Николу пачитають ани ўсе, и дед, ти батька мой. От ж-цы Ветки Луневой Ирины Яколевны, 1930 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Т. 49. Л. 63.

ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ

68. Мой свёкар казаў: “Міколка — ваенны страцег”. І ён многа людзей спас. І здзесь ён быў у арміі і многа людзей спас. Дзесь такое пакушэніе было на народ. І ён спас. От ж-цы д. Казацкие Болсуны Ветковского р. Суднеко Анны Евсеевны, 1937 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2003 г. Т. 99. Л. 47.

69. Мікола — бальшы памочнік ва ўсякім горы. І на вайну ішлі — абракаліся: “Як прыйду з вайны вазьму Міколу-свячу. От ж-цы п. Репище Ветковского р. Чёрной Анны Владимировны, 1932 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 1998 г. Т. 62. Л. 46.

70. Когда я еще была маленькая, я не панимала почему мама мая постоянно 22 мая собирала торжество: всех родственникаў и всех старушек. Когда я уже повзрослела, я иногда слышала историю, почему мама этот праздник собирает и уже да конца, когда я забрала родителей сюда, после выселения деревни, мама уже не помнила ничего нового, но вот эту историю и отец, и мать постоянно твердили. Мой папа родился на Микольщину, а раньше, как считалось, числа не записывали, а только — на Микольщину родился, его назвали Микола, считался день рожденья 22 мая, всегда отмечал. И вот, это было толи в сорок втором, то ли в сорок третьем году, папа был недалеко в окопах, за Омельном большой лес, и он находился в окопах. Мама часто к нему ходила, всегда и самогоночки выгонит, это самое лучшее угощение было. Однажды, он очень любил мою маму (возможно, в данном случае любовь к жене и желание увидеть её, по мнению информанта, является основной причиной его прихода в деревню) они поженились очень молодыми, ей было пятнадцать лет, а папе — семнадцать. Мама была красивая, и отец такой, пользовался авторитетом. И на 22 мая, мама как раз была на сносях, и папа огородами, ползком, перескочил через плетень, в гости, а здесь же рядом находились и немцы, Святск рядом, Россия, они там всех евреев закопали у рву, там очень много евреев жило, и немцы здесь кругом были, в центре деревни комендатура, наши односельчане, он уже умер, как-то не хочется кости ворошить, то ли Шинкаренко то ли Шинкарёв Цимох, он служил а полиции, и брат его, ане заметили, ане па соседству, заметили, как отец перемахнул через плетень. Не успел отец, как он рассказывал, чарочку опрокинуть, по двору идут два полицая. Сначала расстерялися, а потом, мама была очень находчивая женщина, массивная дверь открывалась, задней комнаты, где печь русская стояла, окрывалась в сени массивная дверь, с улицы массивная дверь открывалася в сени, отец спрятался за эти первые двери, а потм мама повела их в горницу, шарили, лазили, везде искали, а он опять в огород, ползком, кусты рядом, и удрал. Маме очень трудно пришлось. Оне её вывели, повели через всю деревню и сказали: “Вот, доведём до комендатуры, если ты не расскажешь, получишь пулю в лоб”. Мама шла и всё молилась: “Святой угодник, спаси и оставь в живых и мужа моего. Если я останусь в живых, то буду тебя молиться до конца дней своих”. Вот, оне довели её до центра деревни: “Поворачивайся!” Она перевернулась, говорит: “Как вкопанная стала. Ноги не слушаются. Сейчас выстрелят в затылок”. — “Иди”. Она: “Иду, иду”. Уже опомнилась, что она возле своих сватов. Опомнилась, что они уже остались позади. Не помнила, как бежала, как дома оказалась. И, вот, с тех пор, каждый год, настолько она верующая была, никогда она никакое матерное слова не сказала, настолько верующий человек, и, вот, она этого Николая Угодника так почитала, у неё иконы не было, Николай Угодник, он после Спасителя на втором месте. Он защищает и растительную жизнь, и земноводную, он защищает от всех бед. И ещё, мама, когда чувствовала отход немцев, они начали жечь деревни, у мамы была маленькая такая икона, деревянная, Николая Чудотворца, она с ней обошла, когда вечерело, там же полицаи ходили, днём она не могла, а вечером она обходила вокруг хаты своей с иконой, и когда отступали немцы, зажгли дом, можете себе представить, вот, вернулися люди с укрытия, с леса, все погоревшие, а отец, он был близко в окопах, дом когда горел, и отец заскочил, и только стена обугленная. И, вот, мы маленькие, помню,жили, и мы не обращали внимания на эту стену. А кто новый к нам приезжал, он спрашивал: “А что, это у вас пожар был?” Помню, отец рассказывал, что в лесу, когда наша деревня горела, я прибежал, все уже хаты догорали, наша загоралася, и я её затушил. А мама рассказывала, вот, она с иконочкой этой маленькой, она вокруг дома, и спасала. Можете представить, даже полицаев погорели дома. Можете представить, вернулись, и было в чём у тех стенах жить, а потом уже со временем отец обшалевал и не видно этого горелого стало. Но мама ходила с иконой вокруг, и почему-то это был для неё главный Бог. Но он второй после Спасителя. Даже сам Бог спустился и Евангелие ему вручил. Папа только обшил шалёвкой, и стоял он до последнего до выселения. Пока, видимо, кто-то зажёг, и горело всё подряд, не только сухое, но и живые деревья. Когда мы приехали на Радуницу, я увидела обугленные деревья, и вверху листочки тоненькие, в саду яблони обугленные, это буквально два года назад, у меня сжалося сердце. А потом всё сожгли. А сейчас только молодняк, остался один асфальт, вот, мы на Радуницу были, остался один асфальт, а уже кругом выросли деревья, а на месте домов разваленные останки от каминов, от печек, кирпичи разваленные, только стоит амбар довоенный, с красного кирпича сделанный, правда, детский сад, двухэтажный, был перед выселением сделанный, Дом культуры, они стоят. Я плакала. Мне запомнилася, что на Миколу было большое торжество. Столько радости! Столько угощений! Мама денежку эту из пенсии, из двенадцати рублей, потом, когда дали двенадцать рублей, она откладывала к этому празднику. Горели свечи, людей раньше в двух комнатах, в передней и задней было. Потом старушек всё меньше и меньше стало. От п-ки из д. Старое Закружье Листопадовой Валентины Николаевны, г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2005 г. в д. Поколюбичи Гомельского р. Т. 54. Л. 70

71. Черноглазова Матрена Андреевна, она уже уехала, и она мне рассказывала, пришлось с детьми во время войны убегать, где они жили, не помню, или из Минска она бежала, муж ушел на фронт, и она с двумя детьми осталась, и она шла сюда, и разбомбили деревню, и она сидит посреди поля: “Что мне делать? И куда мне идти? ” Так она говорит, и подошел к ней старик, предремнула: “Молись Миколе Угоднику!” Я помолилась и уже знаю, где дорога, и мои детки, и их покормили, и помог добраться додому. Так она рассказывала. Но сейчас с нашей колокольни воспринимается как сказки или как сон чей-то. От ж-цы Ветки Бондаренко Анны Евстратьевны, 1929 г. р. зап. Лопатин Г. И. в 2003 г. Т. 38. Л. 31.

72. Святой Мікола есць угоднік. Малітва была к Міколу угодніку. Вот, слухай. У маей мамкі быў хазяін. На вайну ў сорак первым узялі…ілі у сорак трэццім. І, вот, кагда ен не прыйшоў з фронту, яна, дзе ні варажыла, сказалі: жывой. Ен ужэ прыйшоў. Папаў у Амерыку, кагда ў плен яго забралі. І пагналі іх, пленных, як-та ў Амерыку, і кагда хронт еты шоў, забралі амерыканцы у Амерыку, пісьмаў німа. Дзе ні варожыць — усе жывы ходзіць. І вот прыйшоў. Так ен расказваў: Вот, была бальшая бамбежка, сіл нет. Я, как успел лапатачкай, у салдат лапатачкі малыя, лапатачкай зямлю выкапаць і лег у зямлю. А бамбежка была — нільзя было галаву падняць і толькі сумеў малітву сатварыць: “Спасі, Госпадзі, памілуй, Мікола угоднік міне”. Тры разы сказаў. Большэ нікакой малітвы я не мог, таго шта была бальшая бамбежка. Многа нас атбіла сільна. І я астаўся жывой. От п-ки из п. Революция Ветковского р. Ткачевой Прасковьи Гаврилловны, 1927 г. р., зап. Лопатин Г. И., Романова Л. Д. в 2001 г. Т. 60. Л. 19-18

ПРАПОВЕДНИК

73. Урэмя такое было. Гасподзь хадзіў па зямле, і Мікола прапаведываў. І, вот, адзін дзядзька моліцца Богу. Ужэ тры гады. Тры гады моліцца Богу, а Мікола прапаведуе. І каля дзядзькі этага вада і воз абярнуўся ў калдобен. “Раба Божы, хадзіце памажыце нам падняць воз”. — “Я Богу малюсь. Нельзя”. А он гаворыць: “Знаеце што? Тры гады вы маліліся. Будзіце яшчэ тры. Нада маліцца і трудзіцца. Госпаду Богу нада аддаваць свой труд”. От ж-цы Ветки Васьковой Екатерины Ивановны, 1910 г. р., родом из д. Петуховка Ветковского р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Т. 17. Л. 23.

74. Урэмя сейчас бессовеснае. А як бы Гасподзь узяў да наказаў. У Гомелі, казалі, ці дзе, храсцілі дзіцёнка. А бацька не хацеў храсціць. Но ўсё ж пахрасцілі. Ён, як стаяў, бацька тэй, рукі угоры задраў, а з горы не апусціў. Так і стаяць угоры тыя рукі. Стаў прасіць да плакацца у Мікалая Цудатворца. Ну апусціліся тыя рукі. Ён думае: “Во ў чым дзела”. Пайшоў у цэркву, на крыласе стаў. І дзяцей павёў сваіх, і дзеці, адзін выступаў, чытаў кніжку хлопец. І бацька за бацюшку пайшоў, вывучыўся. Яму Бог даў вум. Цяпер-ка такі багамаленны, што Гасподзь яго наказаў і назад даў. От ж-цы д. Столбун Ветковского р. Морозовой Марии Лаврентьевны, 1926 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2001 г. Т. 73. Л. 50.

75-76. Дело было в после чернобыльское время. Была актуальна проблема Чернобыля, и в одном общественном месте, она говорила, скорее всего, это был автобус, и женщины молодые стали подсмеиваться над старцем. Почему они смеялись? Он был грязный, неухоженный. Самое главное, что на нем были рубашка и штаны, которые были старые и порванные на ленточки. А один мужчина был постарше годами, он пожалел, он не смеялся с этого старца, снял с себя рубашку и отдал этому старцу. И тогда старец сказал, что будут в эту проблему чернобыльскую выживать только старший возраст. Они будут крепче здоровьем. И сейчас молодые и старые замечают, что и умом молодые намного слабее, чем люди, которые старше возрастом.

И еще рассказ более новейшего времени, как старец тоже ехал в автобусе, и ехали две девушки. они были в очень коротких юбочках. И этот старец стал им читать мораль, нормы поведения, что нельзя ходить в коротких юбочках, что это неприлично. Девушки смеялись и очень грубо отвечали старику: “Не ваше дело! Нам так нравится». Старец очень рассердился, говорит: ”Что ж, ходите всю жизнь в этих юбках”. На последней остановке все заметили, что эти девушки не вышли. Они как бы закаменели, и так и остались стоять в этом автобусе. И бабушка говорила, что этот автобус остался где-то стоять, чтобы все люди видели, как Никола наказал этих девушек. А почему Никола? Потому что потом люди стали додумываться, кто ж мог совершить такие чудеса, начали анализировать, смотреть искать и нашли сходство по иконе, по внешности лица. От ж-цы Ветки Разувановой Людмилы Михайловны, 1980 г. р.,зап. Лопатин Г. И. в 2003 г. Информант приводит по рассказам своей бабушки Затурановой Татьяны, 1928 г. р. ж-ца д. Полесье Чечерского р. Т. 75. Л. 202-204.

ИКОНЫ

77. Ой, Міколу, вікону, бачыла ва сне. Я ўмею платкі вязаць, з воўны прала і вязала. Настаў празнік Васкрасенне, а мне нада памыць у выхадны дзень і разбіць гваздзямі, на базар нада несць. Так, я Богу малюсь, прашу і знаю, што Бог ё. Тады што? Сціраю сама і думаю: “Вот, сёння нільзя мыць, а я мыю”. Расцягнула, лягла спаць, на карваць, дагары, ні дзяцей, адна ў хаце. Прыходзе святы Мікола, я бачыла на базарэ віконы, во такі, кароткая бародка, прыходзе маленькага росту, ва сне, памру, не забуду этага сна, святога Міколу бачыла ува сне. Ён што пытае ў міне, я сплю: Будзеш ты вязаць і работаць у празнікі?” А я: “Буду! Буду!” — ува сне. Так, ён што? Два пальцы мне ў рот, а тры за глотку, і не даве, а дзяржыт рукой. Усхапілася ноччы: “Госпадзі! Прасці мяне, Госпадзі!” Сасніўся святы Мікола, прыказаў, што не дзелай у празнікі. Шэсць дней рабочых, семы штоб гуляла. От бывшей ж-цы д. Хизы Ветковского р. Лапицкой Ольги Николаевны, 1929 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2004 г. в доме-интернате Шубино. Т. 64. Л. 17.

78. Мой бацька быў столяр. Па ўсіх сёлах хадзіў. А сасед у яго багата жыў. І бацька гавора пад чаркай: “Чаго ты жывеш багата ?” Я скора памру, так давай я табе навучу. Будзеш лёгка жыць. Вікона дзеравянная, ці Мікола, ці Бог яго знае. Скідай штаны, садзісь, дзвенаццаць часоў ночы прабіла. І “Я буду казаць, а толькі за маю руку дзяржысь. Будзе ў цябе і пчол, і кароў, і свіней — што тлькі душа жалае. К табе будуць і валэкць, і везць, і несць”. І бацька пабаяўсь. Жопай на ліцо віконы. Тады ж Богу веравалі. “Мне ж і Бог не паможа. І хадзіў усю жызню з тапаром. От п-ки из д. Старое Закружье Ксендзовой Софьи Кирилловны, 1914 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 1993 г. , в Ветке. Т. 54. Л. ?

79. Падарыла мне Ляліхава Тамара Мітрафанаўна ікону — Міколу Чудатворца. Старая вельмі ікона, яна раскалолася папалам, унізе, дзе расколата, паточана шашалем. Я яе ўзяла дадому, узяла ватачку, абмакнула ў алей і алівай гэтай пачала яе чысціць. Пачысціла. У яго проста левы бок, вока пацарапана, навогул, яго не відна. Аднавокі быў Мікола . Я яго пачычціла. З бакоў ён неяк абнавіўся, такі свежы выгляд быў. Потым я цэлую ноч не магла спаць. Перад вачамі Мікола Чудатворац. Я зразумела, што пакуль я яго не адрастаўрую, ён мяне дасць спаць. Я ўзяла Міколу і аднесла назад Тамары Ляліхавай. Чаму я так зрабіла? Для гэтага ёсць падставы. На прэзентацыі “Дзічкі” (кніга паэзіі Ніны Шкляравай) я падарыла святару Мікольскай царквы ікону цёткі Лексы, якую я знайшла ў шафе, абшарпаную, яна была вельмі старая, драўляная была, добрае дрэва, і яшчэ палатно, на палатне была намалявана “Вазнясеніе Хрыста”. Там была яшчэ пазалота. Я давала яе Генадзю Говару на рэстаўрацыю. Ён яе трымаў цэлы год, нешта, там, скабліў, чыніў і зрабіў толькі рамку. І калі я павесіла гэту ікону, быў такі выпадак. Можа, гэта толькі супадзенне, я не ведаю, а калі я мусіла ўключыць лямпу, вось, вісіць ікона на сцяне, разетка, у разетку я ўставіла штэпсель, каб уключыць лямпу, якую адрамантавалі мае пляменікі, уключыла, і гэтая лямпа ўзарвалася ў меня ў руках, яны там нешта неправільна аб’ядналі. І ззаду ў меня была ікона, і ад іконы ўсё, што ўзарвалася, паляцела ад майго твару на пасцель, я ледзь затушыла, нават на коўдры цэла дзірка, але на мне не было ніводнай царапіны, ні адна іскра не папала на мяне, толькі рука, у якой я трымала лямпу была ўся ў попелу, у сажы. І я вырашала падарыць ікону таму, шта ікона гэтая не адрэстаўрыравана, і хаця яна ўратавала маё жыццё, выкінуць — грэх. Падарыла святару Мікольскай царквы. Яны сказалі, што калі не адрэстаўрыруюць ікону, то яны абавязкова здымуць сюжэт. Сказалі яшчэ, што дошка вельмі добрая, сама аснова. Не трэба была яе нікому ў рукі даваць. Там вельмі пашкоджана. Але яны пастараюцца. Што з ёй далей, не ведаю. От ж-цы Гомеля Шкляровой Нины Никифоровны, 1948 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2005 г. Архив автора.

80. А Мікола ўсім памагае. Хто яго папрося да памоліцца яму, дак ён і паможа, што ты задумаіш, то табе эта споўніцца. Патаму шта ён, гаварылі, на рэчцы многа паспасаў маракоў, тапілісь — дак паспасаў. І ціпер яго і молюцца і просюць — Мікола Ўгоднік, Вялікі Чудатворыц, чуды спраўляя. Я сама, вот, нідаўна, у міне іконы дома, я малюсь ўвечарі Богу, калі і уўтрі, і у празнікі. І, вот, адзін раз малілась увечарі, малілась Богу, пагляджу: у іконі такі во кружок і на кружку на тым цвецікі сінія, зялёныя і красныя — на кружку. І ні круціцца, ні што, стіць — і ўсё. Я стаяла, стаяла, думаю: “Што эта такое? Можа, эта ікона будзя абнаўляцца?” Сколькі можна стаяць? Поўчаса стаяла, яно ўсё эты кружочык. Тады думаю: “А ляжу я, можа, назаўтра ішчо паляджу”. Назаўтра ўстала — німа нічога. І нічога ні здалось. Точна было. ідзе Нікалай Богаўгоднік. І я толькі падумала то, што маёй дочкі вырызалі жолтачны пузырь, яна была ў бальніцы, так можа эта к етаму? От п-ки из д. Сивенка Ветковского р. Деревяшкиной Марии Егоровны, 1927 г. р., в Ветке зап. Лопатин Г. И. в 2005 г . Т. 60. Л. 25.

В ЗАГОВОРАХ

81. От зубной боли

Нікалай Угоднічак. Ты — Божы сабіседнічак. Ты з моря ўтопшых выцягаіш, на сушы мяртвых ісцаляіш. Мой бацька памёр, у іго зубы занімелі, штоб і мае занімелі і век ні балелі. От п-ки из д. Купреевка Ветковского р. Вдовиной Марии Филипповны, 1931 г. р., зап. Лопатин Г. И. . в 2005 г. в Ветке Информант запомнила данный текст от женщины из Донецкой области около десяти лет назад. Т. 60. Л. 31

82. Ад прыгавору

Госпаду Богу памалюсь, Святой Божжай Мацеры укланюсь, табе, Мікалай Угоднічак. Зара, заранічка, красная дзявічка, сонца жаркае, месяц ясны, звезды ясныя, уся прыродушка, травушка і муравушка, прыступіцеся к Генку на помач. І я не сама сабою, Нінка, па Гасподніх малітвах, і выгаварыю, выгаманію ў Генкі ўрок-прыгавор падумны, пагадны, пацешны, пасмешны, калючы, ташнючы, нудзючы , выгаварыю з буйнай галавы, з рацівага сэрца, з гаручай крыві, з яркіх вачэй, з чорных бравей, з когцікаў, з ногцікаў, суставаў, полусуставаў. І штоб еты прыгавор не адрыгаўся ў Генкі ні схада, ні маладзіка, ні пад поўна.

От ж-цы д. Столбун Ветковского р. Морозовой Нины Прокоповны, 1929 г. р., зап. Лопатин Г. И., Романова Л. Д. в 1999 г. Т. 73. Л. 30.

83. Ад скулы

Первым разам, Гасподнім часам Госпаду Богу памалюся, Мацеры Гасподняй прыкланюся. Не сама сабой, Прачыстая Маць са мной. І ты, Юрый-Ягорый, і ты, Мікалай Угоднік, прыступіце, Госпадзі, на ету часінку к етай жэншчыне выгаварыць,

вымавіць скулу-скуляніцу, жаркаю жаруху, краснаю краснуху, белаю бялуху, жоўтаю жаўтуху, галаўную, гарлявую, суціскавую.

Датуль ты хадзіла, гуляла, буяла, у галаве стаяла, боль дзяржала, вушы закладала, горла сціскала, на нутрэ ляжала, жарам паліла, косці ламіла, жылы таміла, кроў паліла, пакуль я цябе ні ўхадзіла, ні ўгаварыла. Цяпер я цябе ўпрашваю, угаварыю, вымаўляю, на сіняя мора ссылаю насыланую, намаўляную, прыгаворнаю, смешнаю, пацешнаю, урошнаю, ветраную, вадзяную, наноснаю, наброднаю, валасную, жаласную, радаснаю.

І вазьміся ты паўліным пяром, рассыпся макавым зярном на сінім моры, на Лукаморы. Там твае браты і сестры п’юць, гуляюць, цябе з галавы выклікаюць. Тут цябе нечага ні піць, ні з’есць, там цябе кус сахорны, мед салодкі, падушкі пуховыя, пярыны цюлевыя, гулянне, буянне, з краскамі красаванне.

Не мой Дух, Гасподні.

От ж-цы д . Казацкія Балсуны Ветковского р. Волковой Евдокии Васильевны 1924 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 1995 г. Сш. 52. Ар. 23. По рассказу информанта данный текст она списала: “Багата яна людзей рятавала. Так яна мне ўсе гаварыла: “Спішы, ніхай ні нада, а ўдруг нада”. Яна ад свякрухі, ад майго бацькі, матка была, ета мая бабушка, ад яе навучылась”. ( Информант говорит о своей матери Волковой Пелагее Евдокимовне, яка котроая умерла “дзевяць гадоў назад”, было “сто дзевяць гадоў

84. Ад чорнай балезні

Першым разам, Божжым часам Госпаду Богу памалюся, Прачыстай Мамцы пакланюся, месяцу яснаму і сонейку праведнаму і ўсім святым апосталам, і ўсім святым прыпадобнічкам, Гасподнім памошнічкам кіеўскім, пячэрскім, Антонію, Фядосію і ўсім прочым. Стань Мікола, на помач, ангелы на радасць. Прачыстая Мамка, усяму свету памашніца, памажы рабу Божжаму (імя).

У цемным лесе, на паляне, там стаялі тры сталы цясовыя, маліновыя, шаўковымі скацеркамі засланыя. Там сядзелі тры панічы і тры пані. І я туда Гасподняй міласцю: “Здраствуй, прэкрасная Ксенія, здраствуй, Нябесная Сіла. Прыміце ад раба Божжага (імя) чорную балезню, із рук у рукі качайце, друг другу перадавайце, на цемныя лясы высылайце”.

У цемным лесе стаіць асіна. Пад той асінай дзед і баба. (Як парню гаворыш, нада гаварыць: “У вас, у дзеда і бабы дочка, а ў мяне раб Божжы (імя)”. Там п’юць, гуляюць, ад раба Божжага чорнаю балезнь атымаюць, замыкаюць тры дзевяць замкамі, тры дзевяць ключамі. Як гэтым замкам і ключам не абзывацца, так у раба Божжага чорнай балезні нікагда не атрыгацца.

Аткуда-та ішло дзвенаццаць апосталаў, дарагімі сукнамі дарогі засцілалі. Аткуда-та ішло дзвенаццаць радзімцаў, снамі дарогі замашчалі.

Амінь. Злюбі, Госпадзі, на векі вяком.

От ж-цы д. Юрковичи Ветковского р. Кондратовой Пелагеии Егоровны, 1912 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 1990 г. Т.65. Л. 1.

ИЗ ЖИТИЙНЫХ ИСТОРИЙ

85. Мікола памагае. Ён усім памагае. Патаму шта ён Чудатворац. Чудзяса тварыць. І ваеводаў траіх спас ад смерці. І тры дзевачкі, каторыя на брак скверны ісці сабраліся, спас. Яны абнішчаліся. Маць памерла, прасіла яго: “Святы Чудатворчэ Мікола, Святы Угоднічэк, памагі ты маім дзеткам, штоб яны…” І так абнішчалі, што ўжэ бацька гаворэ, незаконна аддаць замуж, нада аддаць іх на скверны брак, штоб ішлі зарабатываць грошы. А ён празрэў, увідзіў ета. Прыносіў на вакно – узяльцы злата палажыў. Усталі — ага! ляжыць злата. Жыць луччай стала. Шчэ два разы прыходзіў. А патом яго паймалі — хто ета нам так подкідавая? А тады вяслядзілі, дзядочак старэнькі пабёг-пабёг…”Я, — гавора, - памагаю вам”. А яны сталі благадарыць яго. І ўсягда яго благадарылі. От ж-цы д. Поколюбичи Гомельского р. Литвиновой Тамары Васильевны, 1938 г. р., зап. Романова Л. Д. в 2002 г. Т. 98. Л. 55-54.

86. Было у аднаго бедняка тры дзевачкі. І ён хацеў, штоб яны пашлі на распутства. А выдаць іх замуж нет дзенег. І Бог паслаў Мікалая Чудатворца. І ён паклаў ціхонька золата, штоб было за што іх абручыць. От ж-цы п. Репище Ветковского р. Черной Анны Владимировны, 1932 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 1998 г. Т. 62. Л. 46.

87. Міколу просяць ад усяго. І ад балезні, і штоб спасаў і сахраняў. Ён вабшчэ ўсюды памагае. І на море, і на лугах, і на дарогах. Было такое ўрэмя, што святы Міколай памог, дажы ў акно злата паклаў. Чалавеку прышлось царю многа плаціць грошай, а не было. Бедны быў. Прышлось двух дачарэй аддаваць яму ў сцязаніе. І Мікола ўслышыў яго, ён стаў маліцца, і тры злата паслаў у акно. От ж-цы д. Неглюбка Ветковского р. Демчихиной Раисы Васильевны, 1941 г. р. зап. Лопатин Г. И. в 2005 г. Т. 105. Л. 90.

*Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 4. Могилев. 1891; вып. 5. Могилев. 1891. Дембовецкий А. С. Опыт описания Могилёвской губернии. Т. 1. Могилев. 1982.

**Барташэвіч Г. А. Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і славянская фальклорная традыцыя, Мн., 1985; Народны тэатр. Укл. М. А. Калодзінскі, Мн. 1983. Беларускі фальклор у сучасных запісах. Традыцыйныя жанры. Гомельская вобласць, 1989; Вечнае, Фальклорна-этнаграфічная спадчына Веткаўскага раёна. Укл. І. Ф. Штейнер, В. С. Новак, Гомель, 2003; Вяселле, кн. 1- 6, Скл. Л. А. Малаш, Мн., 1980 – 1988; Гусев В. Е., Марченко Ю, И. “Стрела” в русско-белорусско-украинском пограничье. — Русский фольклор. Л., 1985; Гусев В. Е. Вождение “стрелы” (“сулы”) в Восточном Полесье. — Славянский и балканский фольклор., М,. 1986; Земляробчы каляндар. Укл. А. І. Гурскі, Мн., 1990; Замовы, Укл. Г. А. Барташэвіч, Мн., 1992; Гульні, забавы, ігрышчы. Укл. А. Ю. Лозка. Мн., 2003; Новак В. С. Абраднасць і паэзія “пахавання стралы”. Гомель, 2002; Вяселле на Гомельшчыне. Фальклорна-этнаграфічны зборнік. Мн., 2003; Сямейна-бытавыя песні, Укл. Г. В. Таўлай, Мн., 1984.

***Наиболее полно информация представлена в следующих изданиях, подготовленных сотрудниками Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций: Арнаменты Падняпроўя. Мн., 2004. Навуковые запіскі Ветковского музей народнай творчасці. Гомель. 2004; Памяць. Веткаўскі раён. Кн. 2., Мн., 1998

****Фрагментально материалы о св. Николе, зафиксированные сотрудниками Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций приводятся в публикации: Лопатин Г. И. Белорусские рассказы о чудесах святого Николы. — Живая старина. Москва, 2004. С. 35-40.

*****“У нас, в Тарасавке, нас была певеръе, если толька астаецца вдава, абязательна ана приабретает икону Никалая Чудатворца!” (От ж-цы Ветки Шумейко Марии Никитичны, 1929 г. р., зап. Лопатин Г. И., Нечаева Г. Г. в 2000 г. Т. 38. Л. 11)

******“Свеча” — один из самых давних восточнославянских культов. Известен с Х—ХІІ веков. Предполагается, что возник из обрядов почитания предков, воплощением которых был домашний очаг. Вокруг его семья справляла ритуальную трапезу, а огню жертвовались остатки пищи и зерно. Со временем огонь был заменен свечой. Она ставится в севалку или в лубок с зерном. На свечу шьют женскую одежду. На протяжении года свечу переодевают. Она находится возле иконы с изображением святого, которого считают покровителем деревни. Таких покровителей в одной деревне может быть несколько. Так, в д. Казацкие Болсуны, Ветковский р., насчитывалось двенадцать “Свечей”. Раз в год “Свечу” переносят из одного дома в другой, где она находится до следующего года. Перенос сопровождается ритуальными действиями и молитвами. Иконы-“Свечи” сохранились в большинстве Ветковских деревень. Среди выявленных Ветковским музеем 134 “Свечей” более 50 — Никольские. В некоторых деревнях празновали две Никольские “Свечи” — весеннюю и зимнюю.

88. Угоднік Божы. Пішацца — угоднік Божы. Гасподзь яго абраў сабе, штоб ішоў і прапаведаваў народ, і спасаў ад бед, ад балезні, ад урагоў і ад усіх злых людзей.

От ж-цы д. Богдановичи Кормянского р. Хлыстуновой Анастасии Петровны, 1928 г. р., зап. Новикова Л. А. в 1999 г. Т. 88. Л. 38.

89. Да Міколы не сеялі нізкія агароды. Патаму шта да Міколы даждзі ідуць. Пройдзя Мікола, тады ўжэ нізкія агароды пачынаюць сеяць. Мікола прайшоў — значыць бальшых даждзей не будзя. У нас нізкі агарод быў Матка: “Да Міколы не буду сеяць. Пройдзя Мікола, тады буду сеяць”.

От п-ки из д. Чирвоны Кут Литвиновой Анастасии Даниловны, 1932 г. р., зап. Лопатин Г. И. 2006 г., в Ветке. Т. 63. Л. 19.

90. Я была бірэмянная. І пара было іціць мне на базар парасёнка купіць. Зімні Мікола быў. Я тады ўзяла мяшок, пагляжу — дзірка. Узяла да зашыла тую дзірку. І радзіўся у міне сын. Тут во, на плячах — як патыкана іголкай. І ціпер у яго ета ё. Такая во прымета мая, сама зашыла ў еты дзень. Як радзіўся — мета ёсць на плячах. От ж-цы д. Студенец Кормянского р. Хуторцовой Любови Николаевны, 1912 г. р. зап. Лопатин Г. И. Ананьева Т. А. в 1999 г. Т. 91. Л. 87.

91. Міколу прашу, Угодніка, за сваіх сыноў, тры сыночкі ў міне, Грамыка Александр Міхайлавіч, Грамыка Віктар Міхайлавіч, Грамыка Іван Міхайлавіч. Я за іх малюся каждая утра, прашу Міколу Ўгоднічка, штоб ён ім паслаў здароўя, прасціў ім усе грахі вольныя і нявольныя, відзімыя і нявідзімыя, і словам і дзелам і ўсім памышленіем. Госпада Бога ўпрашаю, не сама сабою, а Мацер Божью і Ісусам Хрыстом, Прычэсным Жыватварашчым Храстом. Эта ісцаліцель і спасіцель, Мікола Ўгоднік — эта первы і на сушэ і на морэ спасае ўсіх — увесь хрысціянскі народ.

От п-ки из д. Старые Громыки Ветковского р. Громыко Полины Ивановны, 1932 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2005 г. в Ветке. Т. 7. Л. 11.

92. Былі свечы. Была зімняя Нікалай і веснавы Нікалай. Эта па сялу, дзе жыла Матруна, эта была зімняя Мікола, а, як з Вараб’ёўкі ідзеш, тута-ка — веснавая.. І так і праводзілі. Зімой праводзілі з хаты ў хату праносілі. Слалі шыгаль (шыгаль — елочные лапки), ёлачкі. Дзелалі, вот, сёння у міня нада пераносіць, сёння ў міня вячэра. А заўтры пераносім к саседцы, там абед ужэ — прымая Міколу. Так было у нас, у Барталамееўцы два Міколы. Ёлачкі этыя бралі, так рэдзенька шыгаль, дарожку здзелаюць, людзі разбіралі. Эты шыгаль у капец кладуць, штоб не было гадасці ніякія. Тады Міколу дзелалі, эта ціпера-ка у цэркву сходзім і ўсё, а тагда дзелалі Міколу — у міне банкет, сабіраюцца свае, з гармошкай ходзюць, іграюць, за сталом сядзяць, а патом пойдуць к вам, у вас паўтараім, пяём да танцуім. Вот такія абрады дзелалі.

От п-ки из д. Бартоломеевка Ветковского р. Гапеевой Ирины Аверьяновны, 1934 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2006 г. в Ветке. Т. 119. Л. 7.

93. Я была на Свячэ “Мікола”. Ета “Свяча” такая была ў Антонаўцы. Я ж во і аддавала рушнікі пераносіць. Вот моляцца ў адным домі. І другая захоча. Вот я абракнулася, я і забрала к сабе. Дак пераносяць мужыкі ікону, а не жэншчыны, мужыкі нясуць Свячу. І на етым рушніку даўжны несьць, патаму што ета рушнікі ўсе пасвяцоныя, у царкве свяціліся. Ні пасвяцонага рушніка табе дажа ні дадуць к “Свячэ”. І вот тады на етым рушніку нясуць. Прынясеш вышываны: “Не! — кажа, — еты не пайдзёт, еты не пасьвяцоны. Нада толькі на пасвяцоным”.

От ж-цы д. Светиловичи Ветковского р. Казаковой Ольги Кирилловны, 1930 г. р., зап. Лопатин Г. И., Романова Л. Д. в 2002 г. Т. 75. Л. 191.

94. У нас такой Свячы не было, штоб адзежкі шылі. Была ікона Свяча — Мікола вясняная. Як свячу заносяць, у варотах хлеб-соль мяняюць. У двор, як заходзяць, так маткі-сваты хлеб- соль мяняюць. А дзевачкі бяруць свячу і нясуць у хату. Гадоў па шаснаццаць-па сямнаццаць — такіх выбіралі дзевачак. Свой дамашні хлеб пяклі. Еты наш хлеб нясуць каля свячы. Год ляжыць хлеб на стале. (Куды яго потым прыбіраюць?) Скаціне аддаюць. Рушнікі насілі, хто абракіцца. Так было, што абракіцца наўсягда, а то ёсць, што на год — тады рушнічок забіраюць.

От п-ки из п. Лядо Ветковского р. Грыньковой Анастасии Ивановны, 1931 г. р. зап. Романова Л. Д. в 2004 г. в Ветке. Т. 105. Л. 1.

95. Кагда я балела сільна, ліжала, у міня уже крізіс был, люді сабраліся ўсе-усе, і Нікалай Угоднік, есть ікона “Нікалай Угоднік”. Я ўсё ўремя, кагда бываю ў Уваравічах в цэркві, стаўлю бальшую свечу, у міня такой крізыс быў, я ліжала, ка мне саседзі хадзілі прашчаліся. Я глаза аткрыла, віжу, наплаканная мама, а перада мной ні плачыть. Я гаварю: “Мама, ты што? Я не ўмру”. Ана: “Дзетачка, дай Бог! Што я буду дзелать? Зять міня выганіт з дому”. І,вот, ўсе ўшлі, я адна ліжу. А тагда адкрыла глаза, а он — жывой ідёт, у нас сталовая была, і там мама койку паставіла. Он ідёт, ідёт, ідёт — встал. Ідёт, ідёт і пастаял І вы паверіте? Среді ночы устала, гаварю: “Мама, мне так легко, мне так харашо”. Мама гаваріт: “Доченька, тібе, наверна, сонсніўся”. Я гаварю: “Мама, ка мне пріхадзіл Нікалай Угоднік”. Вы знаеце што? І я паправілась. (Ён што-небудзь вам казаў?) Заулыбался толька. Нічыво не сказал. Но прышол ка мне. Батюшка у нас, старік, на Узу кагда хадзіла, так бацюшка устрепянулся: “Какая жэ вы дастойная, што жывой к вам прышол Нікалай!”

От ж-цы Гомеля, родом из д. Уваровичи Гомельского р. Козловской Тамары Ивановны, 1922 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2005 г. Архив автора.

96. Я была бірэмянная. І пара было іціць мне на базар парасёнка купіць. Зімні Мікола быў. Я тады ўзяла мяшок, пагляжу — дзірка. Узяла да зашыла тую дзірку. І радзіўся у міне сын. Тут во, на плячах — як патыкана іголкай. І ціпер у яго ета ё. Такая во прымета мая, сама зашыла ў еты дзень. Як радзіўся — мета ёсць на плячах. От ж-цы д. Студенец Кормянского р. Хуторцовой Любови Николаевны, 1912 г. р. зап. Лопатин Г. И. Ананьева Т. А. в 1999 г. Т. 91. Л. 87.

Лопатин, Г.И.
Культ св. Николая по современным белорусским свидетельствам
// Paleoslavica. Cambridge. 2006. ХІV. С. 287-313.

Наш канал на YouTube:

 
Русские традиции - Russian traditions
Группа Facebook · 1 295 участников
Присоединиться к группе