Русские традиции - Альманах русской традиционной культуры

Статьи по этнологии

Культ св. Николая по современным белорусским свидетельствам

вкл. . Опубликовано в Этнология Просмотров: 2364

Содержание материала

 

Спасение на водах

78. Ікона ё Нікола. Нікалай Чудатворэц. Ён спасаў на моры карабель. Бура паднялася. Усё ён спасаў, і тожа ікона спасае на моры. От ж-цы д. Старые Малыничи Кормянского р. Паладьевой Марии Михайловны, 1929 г. р., зап. Новикова Л. А. в 1999 г. Т. 90. Л. 35.

79. І яму, еслі кратка маліцца, ен сільна вяздзе ва ўсём памагае. Еслі адзін угоднік тама-ка памагае, у разных, то хачу сказаць, што — Нікалай Чудатворац ва ўсём і віздзе. Ён і на моры. У мяне, у падругі, бацька быў, маць была верушчая, малілась Богу, а ён — не верушчы, но аднака хоць не клевятаў і даваў маліцца. І каснулась, случылась, плылі яны на карабле, і пачаў карабаль тануць. Патом расказываў: “Успомніў малітву к Нікалаю Чудатворцу:

“К цябе з усердзем прыбягаю,

Хрыстоў спасіцель Нікалай,

І са слязою ўмаляю,

Храні жэ нас і ізбаўляй,

Радная маць благославіла

Меня здесь образам тваім.

Так будзь жэ ты рукавадзіцель

На нашам жызненам пуці,

Ад злых урагоў, святой храніцель,

Аберагі і зашчыці.

Я веру, што твае маленне

Нас у напасці падкрыпіт,

Пашлёт святое ізбаўленне,

Печаль і скорбі аблегчыт.

Тваім прыдстацельствам хранімы

Я ў мір душою пабряду,

І сілай злой непабідзімы

Угодны буду я Хрысту.

О, Чудатворац і Свяціцель,

Будзь на нябеснай старане

Заступнік наш і Пакравіцель,
Малісь, Хрыстос, малісь па мне.

Ен эту малітву прачытаў, і “адкуль ні вазьмісь, на лодке падплыў. Я на лодку сеў і выплыў. Астальныя ўсе утанулі”. І патом ен са слязамі вярнуўся і жыне ў ногі кланяўся. От ж-цы д. Радуга Ветковского р. Шкрабовой Нины Николаевны, 1958 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Т. 6. л. 18.

80. Мой муж работал инспектарам у “Энергасбыте”, у Гомели. Я тут жила, а у ево там маленькая была комнатка, у Гомели, вот, такая маленькая, толька коечка стаяла адна. Там негде была нам с семьёй жить. Так, я жила, у Ветке, а он там. И о большую долю как инспектар ездил па раёнах. И, вот, перед Новым Годам, уже надумался, он пад Новый Год, тридцать первага, именинник, он надумался дамой ехать. А тада маста ещё не была. Па льду хадили. А лёд, такая зима была, не дужа марозная, так слабы был лёд. И, там, у адном месте, ехал мужчина, и праламился ево конь и пашёл пад лёд с калёсами, а он выпрыгнул, сам, хазяин. И, вот, ана у нас “паламья” называлась, на нач иё трошки замарозила, но он жэ не знал, мой муж, што у эту паламью ускочить. И, вот, он, када лёд стал перехадить, папал у эту паламью.И там барахтался он, барахтался, и Бога этага Николу давай прасить, што “Госпади, памаги дабратца мне да дому.У меня ж девачка маленькая, а Вале было годика три, и, вот, гаварить: “Слышу, хто-та меня как падталкивает у ваде пад ноги. И стал я карабкацца, так, так, берег, на берег – и на лёд кое-как выкарабкался. Но сил у меня не было, и я упал на лёд и лежал, пака не атлежылся. А марозчик был, и на им пальто было бобрикавае, длиннае, зимнее, пугавки такие бальшие были, он зашпилен плотна был, а када, уже, пришёл дамой, на им эта все замёрзла. Брат ево жил с нами, так мы разразали пугавки, сапаги на ем были керзавые, сапаги разразали, галянищи, штоб асвабадить. Ево передели, я ево чаем крэпким напаила, и на печь, штоб выгрелся. А тада мне падсказали, ему нада сделать пунш – водки и крепкава чаю – и усё умесце эта, и штоб он папил раза три. Я сделала, и, слава Богу, усё прашло. Ну, Никола, гаварить, ему памог. “Он мне памог с вады этай выкарабкатца с речки. Как падталкнула меня на берег”.Всё же он памагаеть. Эта ж у той паламьи утапился конь с калёсами, ана трошки была замарожена, и он мог барахтатца, а Сож у нас глыбоки усегда был, тада хадили параходы, эта он сечас амелел, ерунда, а тада глыбоки был. А эта ж ночь, позна, часов девять. Он мог карабкатца, да пад лед папасть, не выплыть, валной бы гнала. И усё. А так он карабкался, и Бога прасил. И Бог памог.От ж-цы Ветки Луневой Ирины Яколевны, 1930 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Т. 49. Л. 63.с.

81. Мой бацька быў дубовікам на плытах. Плыты ганяў. Гоніць плыты, а яму наперадзі загарады — не прапусківаюць. Бацька мой за тапор, рассёк этыя загарады, прапусціў свае плыты. І што вы думаеце? Толькі бацька ўзойдзе на свой плыт, так, бух! у ваду. Узойдзе на свой плыт, яму шост пададуць, выцягнуць, прыдзе, перадзенецца. Толькі на свой плыт зойдзе, зноў — бух! у ваду. І за трэццім разам яшчэ ўпаў, і ў вадзе яму паказалася вікона — Мікалай, у вадзе. Бацьку за трэццім разам выцягнулі, і ён абракнуўся: “Святы Мікалай, спасі міне”. Прыехаў і купіў вікону бальшэннаю — Мікалая. От п-ки из д. Старые Громыки Ветковского р. Громыко Татьяны Степановны, 1906 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2005 г. в Добруше. Т. 7. Л. 5.

82. Сціх такі. Очэнь красівы. Аж мароз па шкуры, як пяём мы ў цэркві. Свяціцелю Міколу.А, вот, які ж ён Спасыцэль. Раньшы ў нас ездзілі мужыкі ў Амерыку. Дак, ехаў адзін мужык, дак матка і кажа: “Маліся Богу і прасі свяціцеля Мікалая”. А эта ж моря. Яны ехалі сорак сутак да Амерыкі. Патом што-та загарэўся карабель. Дак, падалі мужыкі, в обшчэм падалі і тапіліся. Каторых спасацелі забіралі, а каторых спасацелей не было, дак падалі ў воду. Адзін наш, неглюбскі, астаўся, і сеў, і кажа: “Згарю, так і згарю”. Сеў там дзе-та ў крайку. “І я, — гаворя, — уродзе, як заснуў. І падходзя ка мне, — гаворя, — і кажа: “Маладой чалавек, уставай! Прышоў спасацель”. — “Я, — гаворя, — луп вачамы: “Да хто ты?” А ён усё прасіў: “Свяціцель Вотчэ Мікола”. — “А я, — гаворя, — тэй, што ты прасіў: “Свяціцель Вотчэ Мікола”. І астаўся жывы. Адзін астаўся на караблі. Усі, ўжэ, карабель жы гарыць. І яго спасацель забраў. І ён іспасся. Дзвенаццаць гадоў ён быў у Амерыцы. От ж-цы д. Неглюбка Ветковского р. Демчихиной Ефросиньи Ивановны, 1925 г. р. зап. Лопатин Г. И. в 2005 г. Т. 105. Л. 92

Усмирение бури

83. Сталі дровы рэзаць. Насунула такую хмару! Пасыпаў такі снег! Не відна-не! Я: “Госпадзі”, – гавару. Пашла памалілася. Пакуль я сабралася ў магазін іцці, вот так ярка стала! Сонца! Зимой. Я думаю, усё ўрэмя ў галаве тое сядзіць: Памог мне святы Отчэ Мікалай Угоднічэк”. І дарэзалі тыя дровы, і панасілі, і паскладалі. От ж-цы д. Присно Ветковского р. Ткачевой Лидии Васильевны, 1929 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Т. 5. Л. 37.

84. Эта была у 1953 гаду. Бура такая страшная была, што выйці нельзя было. Такі град сыпаў, біла дзерэўя, ламала усё. І вот – я шчэ малая была – чую, адзін дзяздзька…ці й та людзі гаворуць: так падняла ваду у етым нашым Сажэ, што дно было відна! Вот выхваціла так. Так ён, гавора, шапку выхваціў, стаў на калены да гавора: “Святы Чудатворэц Мікалай, Божы Угоднічэк, спасі нас, мы ж пагібаем”. І, гавора, эта ўсё закрылася, заціхла. Мы спакойна пераплылі і перайшлі чэраз Сож. На пароме плавалі. Еты мужчына на пароме сядзеў, а відна, знаіш, як страшна, дай-ка вырваць ваду і дно відна. Гавора, так ваду падняло, што і наш паром, і ваду –— закінула б усё. А ён сазволіў зняць шапку, скінуў і папрасіў Чудатворца. Усё сціхла і супакоілась, і прайшло. От ж-цы д. Поколюбичи Гомельского р. Литвиновой Тамары Васильевны, 1938 г. р., зап. Романова Л. Д. в 2002 г. Т. 98. Л. 55-54.

Дорожные истории

85. Мікола, штоб пуць была свабодная, штоб была счаслівая. Ё ж малітва такая:

Ангел наўстрэчу,

Хрыстос уперадзі,

Святы Мікола, пуць асвяці,

Божая Маць Багародзіца, нам памажы,

Госпадзі Божа, з намі ідзі,

Мы за табой,

А ты ўперадзі. От ж-цы д. Селянин Добрушского р. Антоненко Екатерины Лаврентьевны, 1925 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Архив автора.

86. Як у дарогу едзіш:

Ангел на дарозе,

Гасподзь на пуці,

Мікалай свяціцель

Дарогу свяці.

Маць Прачыстая ідзі ўперадзі,

Усіх здаровых, вяселых дамоў вазўраці.

Дажы бяруць і ў машыны, і у аўтобус. Я свайму сыну купіла. От ж-цы д. Яново Ветковского р. Тимошенко Тамары Алексеевны, 1942 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2004 г. Т. 100. Л. 9

87. Ё святы Мікола. Яго просяць пра ўсё, патаму шта ён — Чудатворац. Ён чуды сатвараў. Во, раскажу. Вот, тут дзірэўня, сем кіламетраў. Ета, тут, радам. Мая цётка Надзя жыла за дзядзькам маім. У ніх былі два браты — Цімохі, у Васільіўкі. Калісь якую фуру накладаюць., два вазы, вазілі прадаваць. Тады ж на конях вазілі — не на машынах. Ну, і паехалі яны прадаваць. Што яны, там, прадавалі? Ну, і заблудзілі ў лесе. І заехалі к бандзітам. І калі яны, ужэ, вашлі, і папрасіліся на нач, ім скоранька раскрылі, яны параспрагалі, у іх, можа, пяць, ці сколькі, падвод была. Ну, адзін, еты самы Цімох, вельмі вераваў у Бога., ён і гавора, “што папалі мы самі ў рукі к бандзітам. Ніхто не лажыцеся. Давайце маліцца, прасіць Міколу”. Ну, яны ўсе сталі на каленкі — маліліся. І, вот, едзя абоз. Етыя вазы тарабаняць. Як да двара даехалі, крычаць: “Цімох! Скарэй збірайся! Паедзем!” Да етага, як яны ўвайшлі, адін увайшоў паглядзеў, другі, трэцці… “Ну, усё, — кажа, — папалі ў бяду, самі прыехалі”. І яны скарэй давай запрагаць і ехаць. А крычаць наперадзі, крычаць: “Едзімця ўмесці!” Выехалі. А адзін сказаў, можа, той, хто быў у іх глаўны: “Хто з вас счаслівы, што вы самі пріехалі і самі ўехалі?” Так ён апавяшчаў Міколу два разы ў год: дваццаць утарога мая — ета мошчы яго…перанясенне машчэй, і ўвосень, дваццаць утарога дзекабря, дзелаў абед, трапезу. Абяшчаў: “Колькі буду жыць, столькі буду дзелаць абед”. Ну, ета гатуецца, ну, якая там скудная была вячэра: кашы навараць, баршча, хлеба. Ета ўжэ даўно. І ён, пакуль не ўмер… Вот так Мікола чуда і сатварыў. От ж-цы д. Красная Буда Добрушского р. (?) Марии Яколевны, 1930 г. р., зап. Лопатин Г. И., Романова Л. Д. в 2001 г. Т. 76. Л. 45.

88. Эта ищо дедушка расказывал. А патом мне расказывал атец. Сечас ани “чалночники”называютца, а раньшэ были — “каробушники” назывались. Хадили па деревнях, тавар привазили ўсяки. Эта даўно была, можа, сто лет назад, И, вот, адин каробушник эты шёл, раньшэ были пастаялыя двары ў лесах, на хутарах, хутара раньшэ были, па четыре хаты, па шесть, па аднаму стаяли домики. Ну, он спазнился, зашёл в этый домик, постучал, ему аткрыли, заходить и гаворить: “Мне нада на нач”. Хазяйка иво правяла у дом: “Ну, начуйте, пажалуста”. Указала ему комнату: “Раздевайтесь и будете начевать”. И он разделся. И, вот уже пад двенадцать часоў уремя идёть. Мальчик ихни не спить, такой, гадоў шесть, мальчик. Забегаить к иму у комнату и гаварить: “Дяденька, дайте баранак! Я вам што-та скажу”. С ним были прадукты. Он дастаеть, даеть мальчику баранак, он и гаварить: “Папка ножик точить, ноччу вас зарежить”. Ён испугался: “Лес. Адин домик. Некаму не крычать, ни жалаватца. Што делать?” Раньше у дарогу брали иконки, маленькие, литые, и там был Никола Угодник. Ани ж и теперь есть, маленькие, медные. Ён из кармана дастаеть и начинаеть малитца Николу и паўтаряеть: “Святы Никола Угодник, памаги мне с этага двара выбратца. Вынеси меня Гасподней Силай с этага двара!”. И, вот, скольки раз эта паўтарыл, а ужэ двенадцать часоў прабили, счас слышна, как тройка каней падъезжает к дому, топат такой звучны. Падъехали и кричать па фамилии: “Такой-та у вас начуеть? Выхади на улицу!” Ён вышал, нима ни лашадей, никаво нима. Ён думаеть: “Што мне сон снился? Я ж ищо не спал. Причудилась”. А иво Бог вынес, Никола Угодник. Ён прасил, ён и вынес. Так саздал иму, што и топат каней, и звук. И он как махнул лесам, сперепугу, што уже не начевал нидзе. Дабирался, куда иму нада, на базар. Абычна мужики не верать. Но Николу пачитають ани ўсе, и дед, ти батька мой.От ж-цы Ветки Луневой Ирины Яколевны, 1930 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2002 г. Т. 49. Л. 63.

Военные истории

89. Мой свёкар казаў: “Міколка — ваенны страцег”. І ён многа людзей спас. І здзесь ён быў у арміі і многа людзей спас. Дзесь такое пакушэніе было на народ. І ён спас. От ж-цы д. Казацкие Болсуны Ветковского р. Суднеко Анны Евсеевны, 1937 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2003 г. Т. 99. Л. 47.

90. Мікола — бальшы памочнік ва ўсякім горы. І на вайну ішлі — абракаліся: “Як прыйду з вайны вазьму Міколу-свячу. От ж-цы п. Репище Ветковского р. Чёрной Анны Владимировны, 1932 г. р., зап. Лопатин Г. И. в 1998 г. Т. 62. Л. 46.

91. Когда я еще была маленькая, я не панимала почему мама мая постоянно 22 мая собирала торжество: всех родственникаў и всех старушек. Когда я уже повзрослела, я иногда слышала историю, почему мама этот праздник собирает и уже да конца, когда я забрала родителей сюда, после выселения деревни, мама уже не помнила ничего нового, но вот эту историю и отец, и мать постоянно твердили. Мой папа родился на Микольщину, а раньше, как считалось, числа не записывали, а только — на Микольщину родился, его назвали Микола, считался день рожденья 22 мая, всегда отмечал. И вот, это было толи в сорок втором, то ли в сорок третьем году, папа был недалеко в окопах, за Омельном большой лес, и он находился в окопах. Мама часто к нему ходила, всегда и самогоночки выгонит, это самое лучшее угощение было. Однажды, он очень любил мою маму (возможно, в данном случае любовь к жене и желание увидеть её, по мнению информанта, является основной причиной его прихода в деревню) они поженились очень молодыми, ей было пятнадцать лет, а папе — семнадцать. Мама была красивая, и отец такой, пользовался авторитетом. И на 22 мая, мама как раз была на сносях, и папа огородами, ползком, перескочил через плетень, в гости, а здесь же рядом находились и немцы, Святск рядом, Россия, они там всех евреев закопали у рву, там очень много евреев жило, и немцы здесь кругом были, в центре деревни комендатура, наши односельчане, он уже умер, как-то не хочется и кости ворошить, он служил в полиции, и брат его, ане по соседству, заметили, как отец перемахнул через плетень. Не успел отец, как он уже потом нам рассказывал, даже и чарочку опрокинуть, по двору идут два полицая. Сначала ане расстерялися, а потом, наша мама была очень находчивая женщина, у нас массивная дверь с задней комнаты, где печь русская стояла, открывалась в сени, и с улицы массивная дверь открывалася в сени, отец спрятался за эти первые двери, а потом мама провела их в горницу, шарили, лазили, везде искали, а он опять в огород, ползком, кусты рядом, и удрал.

Маме очень трудно пришлось. Оне её вывели, повели через всю деревню и сказали: “Вот, доведём до комендатуры, если ты не расскажешь, получишь пулю в лоб”. Мама шла и всё молилась: “Святой угодник, спаси и оставь в живых и мужа моего. Если я останусь в живых, то буду тебя молиться до конца дней своих”. Вот, оне довели её до центра деревни: “Поворачивайся!” Она перевернулась, говорит: “Как вкопанная стала. Ноги не слушаются. Сейчас выстрелят в затылок”. — “Иди”. Она: “Иду, иду”. Уже опомнилась, что она возле своих сватов. Опомнилась, что они уже остались позади. Не помнила, как бежала, как дома оказалась. И, вот, с тех пор, каждый год, настолько она верующая была, никогда она никакое матерное слова не сказала, настолько верующий человек, и, вот, она этого Николая Угодника так почитала, у неё иконы не было, Николай Угодник, он после Спасителя на втором месте. Он защищает и растительную жизнь, и земноводную, он защищает от всех бед. И ещё, мама, когда чувствовала отход немцев, они начали жечь деревни, у мамы была маленькая такая икона, деревянная, Николая Чудотворца, она с ней обошла, когда вечерело, там же полицаи ходили, днём она не могла, а вечером она обходила вокруг хаты своей с иконой, и когда отступали немцы, зажгли дом, можете себе представить, вот, вернулися люди с укрытия, с леса, все погоревшие, а отец, он был близко в окопах, дом когда горел, и отец заскочил, и только стена обугленная. И, вот, мы маленькие, помню,жили, и мы не обращали внимания на эту стену. А кто новый к нам приезжал, он спрашивал: “А что, это у вас пожар был?” Помню, отец рассказывал, что в лесу, когда наша деревня горела, я прибежал, все уже хаты догорали, наша загоралася, и я её затушил. А мама рассказывала, вот, она с иконочкой этой маленькой, она вокруг дома, и спасала. Можете представить, даже полицаев погорели дома. Можете представить, вернулись, и было в чём у тех стенах жить, а потом уже со временем отец обшалевал и не видно этого горелого стало. Но мама ходила с иконой вокруг, и почему-то это был для неё главный Бог. Но он второй после Спасителя. Даже сам Бог спустился и Евангелие ему вручил. Папа только обшил шалёвкой, и стоял он до последнего до выселения. Пока, видимо, кто-то зажёг, и горело всё подряд, не только сухое, но и живые деревья. Когда мы приехали на Радуницу, я увидела обугленные деревья, и вверху листочки тоненькие, в саду яблони обугленные, это буквально два года назад, у меня сжалося сердце. А потом всё сожгли. А сейчас только молодняк, остался один асфальт, вот, мы на Радуницу были, остался один асфальт, а уже кругом выросли деревья, а на месте домов разваленные останки от каминов, от печек, кирпичи разваленные, только стоит амбар довоенный, с красного кирпича сделанный, правда, детский сад, двухэтажный, был перед выселением сделанный, Дом культуры, они стоят. Я плакала. Мне запомнилася, что на Миколу было большое торжество. Столько радости! Столько угощений! Мама денежку эту из пенсии, из двенадцати рублей, потом, когда дали двенадцать рублей, она откладывала к этому празднику. Горели свечи, людей раньше в двух комнатах, в передней и задней было. Потом старушек всё меньше и меньше стало. От п-ки из д. Старое Закружье Листопадовой Валентины Николаевны, г. р., зап. Лопатин Г. И. в 2005 г. в д. Поколюбичи Гомельского р. Т. 54. Л. 70

92. Черноглазова Матрена Андреевна, она уже уехала, и она мне рассказывала, пришлось с детьми во время войны убегать, где они жили, не помню, или из Минска она бежала, муж ушел на фронт, и она с двумя детьми осталась, и она шла сюда, и разбомбили деревню, и она сидит посреди поля: “Что мне делать? И куда мне идти?”Так она говорит, и подошел к ней старик, предремнула: “Молись Миколе Угоднику!”Я помолилась и уже знаю, где дорога, и мои детки, и их покормили, и помог добраться додому. Так она рассказывала. Но сейчас с нашей колокольни воспринимается как сказки или как сон чей-то.От ж-цы Ветки Бондаренко Анны Евстратьевны, 1929 г. р. зап. Лопатин Г. И. в 2003 г. Т. 38. Л. 31.

93. Святой Мікола есць угоднік. Малітва была к Міколу угодніку. Вот, слухай. У маей мамкі быў хазяін. На вайну ў сорак первым узялі…ілі у сорак трэццім. І, вот, кагда ен не прыйшоў з фронту, яна, дзе ні варажыла, сказалі: жывой. Ен ужэ прыйшоў. Папаў у Амерыку, кагда ў плен яго забралі. І пагналі іх, пленных, як-та ў Амерыку, і кагда хронт еты шоў, забралі амерыканцы у Амерыку, пісьмаў німа. Дзе ні варожыць — усе жывы ходзіць. І вот прыйшоў. Так ен расказваў: Вот, была бальшая бамбежка, сіл нет. Я, как успел лапатачкай, у салдат лапатачкі малыя, лапатачкай зямлю выкапаць і лег у зямлю. А бамбежка была — нільзя было галаву падняць і толькі сумеў малітву сатварыць: “Спасі, Госпадзі, памілуй, Мікола угоднік міне”. Тры разы сказаў. Большэ нікакой малітвы я не мог, таго шта была бальшая бамбежка. Многа нас атбіла сільна. І я астаўся жывой. От п-ки из п. Революция Ветковского р. Ткачевой Прасковьи Гаврилловны, 1927 г. р., зап. Лопатин Г. И., Романова Л. Д. в 2001 г. Т. 60. Л. 19-18

Дополнение

94. Да Міколы не сеялі нізкія агароды. Патаму шта да Міколы даждзі ідуць. Пройдзя Мікола, тады ўжэ нізкія агароды пачынаюць сеяць. Мікола прайшоў — значыць бальшых даждзей не будзя. У нас нізкі агарод быў Матка: “Да Міколы не буду сеяць. Пройдзя Мікола, тады буду сеяць”.

От п-ки из д. Чирвоны Кут Литвиновой Анастасии Даниловны, 1932 г. р., зап. Лопатин Г. И. 2006 г., в Ветке. Т. 63. Л. 19.

95. Было чатыры іконы. Нікола Ўгоднік, Варвара мучаніца, Мацер Божая, Фядосій. Калі пасёлкі секлі, аддалі на пасёлак — Дубавец. Быў падсвешнік — туды ставілі. У сястры маей была дзве іконы: Варвара і Нікола. Абедаюць, Богу моляцца. После Варвары Савы пройдуць, тады Міколу гуляюць, Нікалай Ўгоднік пяюць. Нікалай Ўгоднік памагаў сіратам, удовам, бедным помач даваў. Вот, назаўтра кажуць, эта Міколін бацька, сёння прайшла свяча-Мікола, назаўтага пераносяць свячу. Хазяін другі бярэ і пераносіць іконы. Пад ногі сцялілі салому, а на варотах сцялілі скацерць. Калі бярэў ікону, памолішся Блгу, паклонішся, тады бярэш ікону. Хазяін нясецьікону Міколы, жэншчына нясець Варвару.

От ж-цы д. Рудня Палужская Красногорского р., Ляховой Екатерины Егоровны, 1908 г. р., зап. Смирнова И.Ю., Нечаева Г.Г. в 1998 г.

96. Мікола памагае ўсім. Кажэн яго цэня. А, вот, две Міколы — зімняя і летняя. Дак, вот, ехаў сам Гасподзь на каню, і ўзяў і абярнуўся у яго воз. Ідзець мужчына, ён і гаворя: “Памажыце, пажалуйста, мне воз скласць”. А ён гаворя: “Я чыста надзет. Я не буду памагаць”. Ідзе ўтары мужчына, наряжоны. Ён гаворя: “Памажы мне, малады чылавек, воз дроў слажыць”. А ён: “Счас. Пажалуйста”. І так ізлажыў яму воз, і выцягнулі калёсы з грязі. І, во, ён сказаў, Гасподзь: “Ты, Мікола — летні, будзіш і дваццаць первага мая празнаваць і дзівітнаццатага дзекабря ты будзіш празнаваць. А ты, што пайшоў не памог, так у чатырі гады раз будзіш празнаваць, Касцьян”. Вот, вісакосны год, ета, ужэ, празнік Касцьяна. Ён не памог Богу ў помачы, так яму ў чатырі гады празнік іздзелаў Гасподзь. Касцьян такі. А Мікола два разы, за тое што памог Богу злажыць драва і выцягнуць калёсы.

Ад п-кі з в. Старае Закружжа Веткаўскага р. Кужэльнай П. С., 1933 г. н., зап. Лапацін Г. І. у 2006 г. у Ветцы. Сш. 121. Ар. 2.

Paleoslavica. Cambridge. 2006. ХІV. С. 287-313

 

[1] Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 4. Могилев. 1891; вып. 5. Могилев. 1891. Дембовецкий А. С. Опыт описания Могилёвской губернии. Т. 1. Могилев. 1982.

[2]Барташэвіч Г. А. Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і славянская фальклорная традыцыя, Мн., 1985; Народны тэатр. Укл. М. А. Калодзінскі, Мн. 1983. Беларускі фальклор у сучасных запісах. Традыцыйныя жанры. Гомельская вобласць, 1989; Вечнае, Фальклорна-этнаграфічная спадчына Веткаўскага раёна. Укл. І. Ф. Штейнер, В. С. Новак, Гомель, 2003; Вяселле, кн. 1- 6, Скл. Л. А. Малаш, Мн., 1980 – 1988; Гусев В. Е., Марченко Ю, И. “Стрела” в русско-белорусско-украинском пограничье. — Русский фольклор. Л., 1985; Гусев В. Е. Вождение “стрелы” (“сулы”) в Восточном Полесье. — Славянский и балканский фольклор., М,. 1986; Земляробчы каляндар. Укл. А. І. Гурскі, Мн., 1990; Замовы, Укл. Г. А. Барташэвіч, Мн., 1992; Гульні, забавы, ігрышчы. Укл. А. Ю. Лозка. Мн., 2003; Новак В. С. Абраднасць і паэзія “пахавання стралы”. Гомель, 2002; Вяселле на Гомельшчыне. Фальклорна-этнаграфічны зборнік. Мн., 2003; Сямейна-бытавыя песні, Укл. Г. В. Таўлай, Мн., 1984.

[3]Наиболее полно информация представлена в следующих изданиях, подготовленных сотрудниками Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций: Арнаменты Падняпроўя. Мн., 2004. Навуковые запіскі Ветковского музей народнай творчасці. Гомель. 2004; Памяць. Веткаўскі раён. Кн. 2., Мн., 1998

[4]Фрагментально материалы о св. Николе, зафиксированные сотрудниками Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций приводятся в публикации: Лопатин Г. И. Белорусские рассказы о чудесах святого Николы. — Живая старина. Москва, 2004. С. 35-40.

[5]У нас, в Тарасавке, нас была певеръе, если толька астаецца вдава, абязательна ана приабретает икону Никалая Чудатворца!” (От ж-цы Ветки Шумейко Марии Никитичны, 1929 г. р., зап. Лопатин Г. И., Нечаева Г. Г. в 2000 г. Т. 38. Л. 11)

[6] Свеча” — один из самых давних восточнославянских культов. Известен с Х—ХІІ веков. Предполагается, что возник из обрядов почитания предков, воплощением которых был домашний очаг. Вокруг его семья справляла ритуальную трапезу, а огню жертвовались остатки пищи и зерно. Со временем огонь был заменен свечой. Она ставится в севалку или в лубок с зерном. На свечу шьют женскую одежду. На протяжении года свечу переодевают. Она находится возле иконы с изображением святого, которого считают покровителем деревни. Таких покровителей в одной деревне может быть несколько. Так, в д. Казацкие Болсуны, Ветковский р., насчитывалось двенадцать “Свечей”. Раз в год “Свечу” переносят из одного дома в другой, где она находится до следующего года. Перенос сопровождается ритуальными действиями и молитвами. Иконы-“Свечи” сохранились в большинстве Ветковских деревень. Среди выявленных Ветковским музеем 134 “Свечей” более 50 — Никольские. В некоторых деревнях празновали две Никольские “Свечи” — весеннюю и зимнюю.

Геннадий И. Лопатин

Наш канал на YouTube:

 
Русские традиции - Russian traditions
Группа Facebook · 1 295 участников
Присоединиться к группе